คำถามที่ 1.

ประมาณการค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวันของครอบครัว ที่มีผู้อยู่ร่วมกันตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป

ท่านลองคำนวณเคร่าๆ การใช้สินค้าภายในครัวเรือนทั้งหมด

ตามสถิติครอบครัว 4-5 คน จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยครอบครัวละ 4,600 บาท

รายการของใช้ประจำเดือน

คำถาม

ท่านคิดว่าค่าใช้จ่ายใน แต่ละเดือนคิดเป็นจำนวนเงินทั้งหมดรวมกันเท่าใด

 

คลิกเลือกคำตอบ

1. มากกว่า 500 บาทต่อเดือน

2. น้อยกว่า 500 บาทต่อเดือน

 

สมัครสมาชิกติดดาว